Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Jednostki organizacyjne

Zespół Ekonomiczno-Admistracyjny Szkół i Przedszkoli
Adres38-460 Jedlicze ul. Rynek 6
Telefon13 44 847 48
Fax13 44 847 53
E-mailzeas@jedlicze.pl
Świdrak MarekDyrektor
Pracownicy------------------ ( B)2004-12-06
OpisAnna Dyczak – główny księgowy, pokój nr 3
tel. 13 44 847 49, e-mail: zeasdyczak@jedlicze.pl

Monika Klamut – referent, pokój nr 2
tel. 13 44 847 51, e-mail: zeasklamut@jedlicze.pl

Krystyna Antonik – specjalista, pokój nr 2,
tel. 13 44 847 51, e-mail:
zeasantonik@jedlicze.pl

Halina Jarmakowicz – samodzielny referent,
pokój nr 1, tel. 13 44 847 52
e-mail: zeasjarmakowicz@jedlicze.pl

Iwona Robótka - referent,
pokój nr 1, tel. 13 44 847 52
e-mail: zeasrobotka@jedlicze.pl

Katarzyna Giemza- księgowa,
pokój nr 2, tel. 13 44 847 50
e-mail: zeasgiemza@jedlicze.pl

Beata Wojtowicz - księgowA
pokój nr 2, tel. 13 44 847 50
e-mail: zeaswojtowicz@jedlicze.pl

Katarzyna Trybus - referent
pokój nr 1, tel. 13 44 847 52
e-mail: zeastrybus@jedlicze.pl

Aneta Marć – pomoc administracyjna,
pokój nr 1, tel. 13 44 847 52
e-mail: zeasmarc@jedlicze.pl

Patrycja Słowik- pomoc administracyjna,
pokój nr 1, tel. 13 44 847 52
e-mail: zeasslowik@jedlicze.pl


Opracował: Marek Świdrak 22.04.2015 r.
Dane ogólne------------------ ( B)2012-11-19
OpisZespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli prowadzony przez Gminę Jedlicze, z siedzibą w Jedliczu, zwany dalej „ZEASiP” działa na podstawie Uchwały Nr XIII/75/95 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze, obejmującą swoją działalnością wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Jedlicze tj:
Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu
w skład, którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
Gimnazjum w Jedliczu,

Zespół Szkół w Moderówce
w skład, którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa w Moderówce,
Gimnazjum w Moderówce,

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku
w skład, którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa w Potoku,
Gimnazjum w Potoku,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaszczwi
w skład, którego wchodzi:
Przedszkole Samorządowe w Jaszczwi,
Szkoła Podstawowa w Jaszczwi,
Gimnazjum w Jaszczwi,

Szkoła Podstawowa w Długiem,

Szkoła Podstawowa w Dobieszynie,

Szkoła Podstawowa w Piotrówce,
Szkoła filialnaw Podniebylu, podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Piotrówce.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu,
w skład którego wchodzi:
Szkoła Podstawowa w Żarnowcu,
Samorządowe Przedszkole w Żarnowcu.

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu:
Przedszkole Filialne w Potoku,

Do zadań „ZEASiP” należą następujące zadania:

Obsługa administracyjno – finansowa oraz bieżący nadzór nad placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze, a w szczególności;
prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla placówek oświatowych;
prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych;
kontrola realizacji planów finansowych;
ewidencja zaangażowania środków;
ewidencja wydatków strukturalnych;
obsługa kasowa i bankowa;
sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej, do RIO oraz przygotowywanie danych do sprawozdań GUS i SIO;
przygotowywanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla placówek oświatowych, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w programie PŁATNIK, prowadzenie dokumentacji płacowej, przygotowywanie informacji dla osób przechodzących na emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjne;
rozliczenia z ZUS (sporządzanie raportów miesięcznych, przekazywanie składek);
rozliczenia z Urzędem Skarbowym (sporządzanie informacji podatkowych oraz rozliczeń rocznych);
prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
rozliczanie inwentaryzacji;
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez placówki oświatowe dyscypliny finansowo - budżetowej;
rozliczanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem oświatowym,
prowadzenie obsługi prawnej;
prowadzenie obsługi zamówień publicznych objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych;
prowadzenie kontroli wydatkowania środków finansowych w zakresie zgodności z instrukcją wydatkowania środków publicznych;
prowadzenie kontroli przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

2. Wykonywanie zadań Gminy, wynikających z ustaw wymienionych w pkt 1 oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności;

prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planu sieci i granic obwodów szkół publicznych;
prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
przygotowywanie projektów rozwiązań organizacyjno-strukturalnych, w tym zasad, standardów i procedur działań organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę;
prowadzenie spraw związanych z wynikającymi z przepisów prawa uzgodnieniami z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi i instytucjami nadzorczymi działającymi w sektorze oświaty;
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań ZEASiP;
coroczne opracowywanie projektów założeń do organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem zmian prawa oświatowego i lokalnych priorytetów, przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów ustalających organizację jednostek oświatowych na dany rok szkolny, obsługa aplikacji zbiorczego arkusza organizacyjnego;
prowadzenie spraw związanych z organizacją nauczania indywidualnego, indywidualnego programu i toku nauki, rewalidacji, wczesnego wspomagania rozwoju i innych form pomocy pedagogicznej dla uczniów;
prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem do innej szkoły nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz nakładaniem obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz powierzania funkcji kierowniczych;
przygotowywanie opinii w sprawie dodatkowych godzin lekcyjnych;
prowadzenie spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół i przedszkoli;
prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
monitorowanie i prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki;
prowadzenie spraw w zakresie kontrolowania spełniania obowiązku nauki i prowadzenia w tym zakresie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół z wyłączeniem dowozu uczniów niepełnosprawnych dowożonych w ramach konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
weryfikowanie i opiniowanie zgłaszanych potrzeb remontowych i inwestycyjnych w jednostkach oświatowych;
nadzorowanie stanu technicznego i bieżącego utrzymania obiektów oświatowych oraz gospodarowania mieniem, w tym analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez jednostki oświatowe;
współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w zakresie planowania i realizacji remontów i inwestycji oraz analizowanie zaleceń instytucji zewnętrznych kontrolujących stan techniczny i warunki bezpieczeństwa w obiektach oświatowych;
kontrola zgodności funkcjonowania placówek oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki kadrowej dyrektorów placówek oświatowych;
analiza oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek oświatowych;
prowadzenie czynności związanych z ustalaniem okresowej oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, ustalanie propozycji dodatków funkcyjnych i motywacyjnych zgodnie z regulaminem;
prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej;
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Organu Prowadzącego, w tym analiza wniosków;
przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, medali, nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i kuratora oświaty dla dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:
ustalanie zasad i kierunków dofinansowania dokształcania,
organizowanie szkoleń dla dyrektorów podległych placówek oświatowych;
realizowanie zadań związanych z postępowaniami związanymi z ubieganiem się przez nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego w tym prowadzenie postępowań egzaminacyjnych oraz analiza formalna dokumentacji i udział w komisjach;
przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego;
przygotowywanie projektów decyzji w sprawach odwołań od decyzji dotyczących nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;
prowadzenie spraw dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy;
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla szczególnie uzdolnionych uczniów;
uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków edukacyjnych aplikujących o środki unijne, rządowe oraz pochodzące z innych źródeł, prowadzenie, monitorowanie i rozliczanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków;
współpraca z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych, rządowych oraz pochodzących z innych źródeł;
prowadzenie i koordynowanie programów i kampanii społecznych na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania;
przygotowywanie wniosków o dodatkowe środki finansowe z rezerwy subwencji oświatowej, nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem;
prowadzenie ewidencji realizowanych projektów i programów społeczno-edukacyjnych;
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych, w tym prowadzenie ewidencji oraz nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej;
prowadzenie kontroli zarządczej (drugi stopień) placówek oświatowych w zakresie: zgodności z prawem, terminowości, efektywności, oszczędności za wyjątkiem zadań, których wykonanie powierzone zostało ZEASiP;
realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu Gminy w zakresie oświaty, a w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę w zakresie spraw finansowych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów;
b) nadzór nad opracowaniem projektu budżetu Gminy w części dotyczącej oświaty, a w szczególności:
opracowanie planów finansowych, w tym rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty;
przygotowywanie projektu planu dochodów i wydatków ZEASiP;
przygotowanie corocznej kalkulacji budżetu na zadania oświatowe; w tym rezerwy celowe;
przygotowanie części opisowej projektu budżetu w zakresie oświaty;
c) nadzór nad opracowaniem sprawozdania z wykonania budżetu w części dotyczącej oświaty, a w szczególności:
weryfikacja sprawozdań z wykonania planów finansowych placówek oświatowych;
analiza wykonanych wydatków przez placówki oświatowe względem otrzymanej subwencji oświatowej;
d) współdziałanie z Referatem Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy w Jedliczu w zakresie opracowania planu wydatków w zakresie oświaty;
e) opiniowanie i przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oświaty,
f) analiza finansowych potrzeb oraz monitoring wydatków placówek oświatowych;
g) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania planów finansowych gminnych placówek oświatowych;
h) kontrole w zakresie planowania i zarządzania finansami w placówkach oświatowych;
przygotowywanie analiz i projektów rozwiązań organizacyjno - finansowych z uwzględnieniem racjonalizacji wydatków i stanu realizacji zadań oświatowych, w tym:
analiza kosztów zadań strategicznych i zmian w organizacji placówek oświatowych;
analiza wynikająca z przepisów ustawowych, w tym wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wyników egzaminów zewnętrznych;
realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością oświatową w tym:
• analiza, weryfikacja i opracowywanie zbiorczych sprawozdań oświatowych;
• obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych;
• weryfikacja danych będących podstawą do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej oraz przygotowywanie korekty danych.
StatutStatut_28IX2012 ZEAS.doc (75264 B)2012-11-19
OpisStatut
Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędniczeZarzadzenie_nabor_ZEASiP_16_2012.pdf (326960 B)2012-12-11
OpisZarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marek Świdrak
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Tomasz Wajs
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «