Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw

Urząd Stanu Cywilnego
Szkałuba KazimieraKierownik
Adres38-460 Jedlicze ul. Rynek 6, pokój nr 12
Telefon0-13 44 847 21
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego------------------ ( B)2004-12-06
OpisZ aktów stanu cywilnego wydawane są odpisy skrócone i zupełne oraz zaświadczenia.
- odpisy aktów urodzeń i małżeństw; zaświadczenia o braku aktu lub księgi
- odpisy aktów zgonów; zaświadczenia o braku aktu lub księgi

Uprawnienia do wybrania odpisów:
Odpisy wydaje się na wniosek: sądu lub innego organu państwowego, osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego oraz innych osób które wykażą interes prawny - art. 83 prawa o aktach stanu cywilnego - ustawa z 26.09.1986 r. / tekst jedn.Dz.U.Nr 161, poz.1688 z 2004r./
Z ksiąg stanu cywilnego wydawane są także zaświadczenia o braku wpisu lub braku księgi.

Czas oczekiwania: niezwłocznie

Opłaty: odpis skrócony: 22 zł., odpis zupełny: 33 zł., zaświadczenie o braku aktu lub księgi: 24 zł.
Zawieranie związku małżeńskiego------------------ ( B)2004-12-06
OpisWiek: 18 lat kobieta, 18 mężczyzna, oboje obecni.

Do małżeństw cywilnych i konkordatowych przedkłada się takie same dokumenty:
dowody osobiste, odpisy skrócone aktów urodzenia, jeżeli akty urodzeń osób zawierających małżeństwo znajdują się w innych USC, dowód ustania poprzedniego małżeństwa w przypadku rozwodu lub śmierci (prawomocny wyrok rozwodowy lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis skrócony aktu zgonu).
Małżeństwo cywilne może być zawarte w każdym USC w Polsce.

Czas oczekiwania - min. 1 miesiąc od złożenia dokumentów (podpisania zapewnień przedślubnych).

Opłaty:
Sporządzenie aktu małżeństwa: 84 zł.

Zaświadczenia do małżeństw konkordatowych wydawane są w miejscu stałego pobytu jednej ze stron (kobiety lub mężczyzny, oboje obecni).
Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od dnia wydania.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej (ze skutkami cywilnymi), duchowny przekazuje w ciągu 5 dni od dnia zawarcia do USC w gminie, w której okręgu zawarto małżeństwo przed duchownym.
Nie zachowanie tego terminu powoduje, że nie zostanie sporządzony akt małżeństwa w USC.
Czas oczekiwania: 14 dni.
Opłaty - zaświadczenie nie podlega opłacie.
Załączniki - odpisy skr aktów urodzenia,
Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Wydanie 3 egz. odpisów skr. aktu małżeństwa po ślubie konkordatowym nie podlega opłacie skarbowej.


Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
Wnioskodawca - osoba zainteresowana.
Zaświadczenie wydaje USC miejsca stałego zamieszkania w Polsce lub ostatniego miejsca pobytu wnioskodawcy w Polsce.

Dokumenty: odpis skrócony aktu urodzenia, dowód ustania poprzedniego małżeństwa w przypadku rozwodu lub śmierci (prawomocny wyrok rozwodowy lub odpis skrócony małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis skrócony aktu zgonu). Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od dnia wydania.
O wydanie zaświadczenia można wystąpić za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej.

Czas oczekiwania: do 14 dni

Opłaty: - zaświadczenie - 38 zł.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć za pośrednictwem polskich urzędów konsularnych.

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania
Wnioskodawca - osoba zainteresowana.
Ze względu na konieczność występowania "ważnych przyczyn", które warunkują wydanie zezwolenia - konieczny osobisty kontakt.

Czas oczekiwania - niezwłocznie
Opłaty - zezwolenie - 39 zł.
Sporządzanie aktów urodzenia noworodków------------------ ( B)2004-12-06
OpisUrodzenie dziecka zgłasza się w ciągu 14 dni.

Potrzebne dokumenty:
2 dowody osobiste - ojca i matki, odpis aktu małżeństwa gdy dziecko pochodzi z małżeństwa.
Zarejestrować może ojciec, matka lub inna osoba notarialnie upoważniona.
Gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa - rejestruje matka przedkładając odpis skrócony aktu urodzenia
Gdy matka dziecka jest rozwiedziona - przedkłada prawomocny wyrok rozwodowy lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Sporządzenie aktu urodzenia i wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

Czas załatwiania: niezwłocznie
Oświadczenia------------------ ( B)2004-12-06
Opisa) o uznaniu ojcostwa


Uznanie ojcostwa może nastąpić w sytuacji gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa.
Uznania ojcostwa może dokonać biologiczny ojciec za potwierdzeniem matki. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed kierownikiem USC, sądem rodzinnym lub konsulem (poza granicami RP).
Uznanie można sporządzić w każdym USC w Polsce bez względu na miejsce jego urodzenia, w chwili sporządzania aktu urodzenia i po jego sporządzeniu oraz dziecka poczętego (w takiej sytuacji potrzebne jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę i dokumenty o których niżej).
Ze względu na skomplikowane stany prawne konieczny jest kontakt osobisty.
Konieczna obecność ojca i matki.
Potrzebne dokumenty: dowody osobiste biologicznego ojca i matki. W sytuacji gdy oświadczenie o uznaniu składane jest w USC, w którym nie został sporządzony akt urodzenia dziecka, należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
Gdy matka dziecka jest osoba rozwiedzioną - przedkłada prawomocny wyrok rozwodowy (należy ustalić czy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki).

Czas oczekiwania - niezwłocznie
Opłaty - nie podlega opłacie skarbowej.

b) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Matka dziecka i jej mąż, który nie jest ojcem biologicznym mogą dziecku (w określonych warunkach prawnych) nadać nazwisko męża matki (w każdym USC w Polsce - patrz wyżej).
Ze względu na skomplikowane stany prawne konieczny kontakt osobisty. Konieczna obecność matki i jej męża.
Potrzebne dokumenty: dowody osobiste matki i jej męża, odpis skrócony aktu małżeństwa.

Czas oczekiwania - niezwłocznie
Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej

c) o zmianie imienia dziecku

Do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia rodzice mogą zmienić dziecku imię (imiona). Konieczna jest obecność ojca i matki (w USC miejsca sporządzenia aktu urodzenia).

Potrzebne dokumenty: dowody osobiste ojca i matki.
Czas oczekiwania - niezwłocznie
Opłaty : 11 zł

d) o powrocie przez osobę rozwiedzioną do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie składane jest przed kierownikiem USC do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Oświadczenie można złożyć w każdym USC w Polsce.

Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, prawomocny wyrok rozwodowy.

Czas oczekiwania - niezwłocznie
Opłaty - 11 zł.
Sporządzanie aktów zgonów------------------ ( B)2004-12-06
OpisZgon zgłasza się - do 3 dni od daty zgonu.

Potrzebne dokumenty:
karta zgonu wydana przez placówkę służby zdrowia, dowód osobisty zmarłego, książeczka wojskowa.

Sporządzenie aktu zgonu i wydanie 3 odpisów skróconych aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

Czas załatwiania: niezwłocznie.
Decyzje administracyjne------------------ ( B)2004-12-06
Opisa) o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcje)

Wpisaniu podlegają akty urodzenia, małżeństwa zgonu sporządzone za granicą.
Wnioskodawca - patrz wyżej - uprawnienia
Potrzebne dokumenty: oryginalny odpis zupełny aktu i jego uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

Ze względu na złożoność zagadnienia, zbieg przepisów krajowych i zagranicznych, różnorodność dokumentacji - konieczny kontakt osobisty lub telefoniczny.

Czas oczekiwania: wg k.p.a ( do 14 dni ).
Opłaty: decyzja - 50 zł.

b) o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego

Wnioskodawca - patrz uprawnienia
Ze względu na indywidualne cechy aktu konieczny kontakt osobisty lub telefoniczny.
Czas oczekiwania - wg. k.p.a. (do 14 dni)
Opłaty: decyzja - 39 zł.

c) o prostowaniu aktu stanu cywilnego

Wnioskodawca - patrz uprawnienia
Ze względu na indywidualne cechy aktu - konieczny kontakt osobisty lub telefoniczny.
Czas oczekiwania - wg. k.p.a. (do 14 dni)
Opłaty: decyzja - 39 zł.

d) o odtworzeniu aktu stanu cywilnego
- sporządzonego w Polsce
- sporządzonego za granicą

Wnioskodawca - patrz uprawnienia
Ze względu na skomplikowane stany prawne - konieczny kontakt osobisty lub telefoniczny.
Czas oczekiwania - wg. k.p.a. ( do 14 dni ).
Opłaty: decyzja - 39 zł.

e/ o zmianie imion i nazwisk

Wnioskodawca – osoba zainteresowana.
Ze względu na indywidualne cechy sprawy – konieczny kontakt osobisty lub telefoniczny.
Czas oczekiwania – wg. k.p.a./do 14 dni/
Opłaty: decyzja – 39 zł.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «