Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw

Ewidencja Ludności - dowody osobiste, zameldowanie i wymeldowanie,
DOWÓD OSOBISTYdo01.php (12449 B)2003-06-26
OpisZłożenie wniosku na dowód osobisty wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie gminy.
Małoletni składa ten wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia, natomiast osobie, która nie ukończyła 13 roku życia może być wydany dowód osobisty na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
Do wypełnionego drukowanymi literami wniosku należy załącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku mogą dołączyć fotografie, przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami dokumentując to uprawnienie orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.
Osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania mogą załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy dokumentując to uprawnienie zaświadczeniem o przynależności do danej wspólnoty wyznaniowej.

Do wniosku należy również dołączyć:
a) skrócony odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
b) skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym.
Dokumenty te konieczne są tylko w przypadku, gdy wydane zostały w innym urzędzie niż ten, w którym składamy wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. dowód osobisty wydawany jest bez opłaty.

Na podstawie złożonych dokumentów organ gminy sporządza specjalny formularz, będący drukiem ścisłego zarachowania, który należy własnoręcznie podpisać.
Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku, na którym znajduje się termin odbioru dowodu osobistego.

W wyznaczonym terminie wnioskodawca zgłasza się osobiście w urzędzie miejskim (osoba małoletnia - w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego) w celu odebrania dowodu. Zwraca otrzymane wcześniej potwierdzenie złożenia wniosku, na którym poświadcza własnoręcznie odbiór dowodu.
Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu i zwraca wnioskodawcy.
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCEzgl_wym_pob_czas_lub_wyj_3mies.pdf (657558 B)2007-01-15
OpisOsoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące jest obowiązana zgłosić osobiście swój wyjazd najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu w organie meldunkowym wypełniając odpowiedni formularz i składając go w urzędzie. Osoba dokonująca wymalowania musi przedstawić dowód osobisty i książeczkę wojskową. Jeżeli z jakichś ważnych względów osoba nie może zgłosić się osobiście, to wymeldowania może dokonać osoba najbliższa, która powinna posiadać pisemne upoważnienie z potwierdzoną urzędowo własnoręcznością podpisu osoby wymeldowującej się. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.
WYDAWANIE POŚWIADCZEŃ ZAMELDOWANIAwn_udost_danych.pdf (338113 B)2007-01-15
OpisPoświadczenie zameldowania wydawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby lub instytucji zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.
Osoby ubiegające się o poświadczenie zameldowania muszą wypełnić odpowiedni wniosek oraz uiścić w kasie opłatę skarbową w wysokości 17 zł od zaświadczenia.
Zwolnione od opłaty skarbowej są poświadczenia dla celów emerytalno - rentowych, alimentacyjnych, wojskowych, szkolnych, zatrudnienia i innych wymienionych w ustawie o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH, PESEL, EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCHwn_udost_danych.pdf (338113 B)2007-01-15
OpisDane ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
- organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
- organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim),
- organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
- państwom i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.
Dane udostępnia się w/w podmiotom nieodpłatnie.

Dane osobowe mogą być udostępnione również:
- osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
- jednostkom organizacyjnym- jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
- innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Dla tych podmiotów dane udostępnia się odpłatnie. Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ustala się w wysokości 31 zł w przypadku udostępnienia jednostkowych danych. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji dowodów osobistych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podmiotom obowiązanych do opłaty, po dołączeniu do wniosku dowodu opłaty uiszczonej na rachunek gminy.
Adres38-460 Jedlicze ul. Rynek 6 pokój nr 10
Telefon0-13 44 847 18
Czekańska AnnaInspektor
Janocha MariaInspektor
Informacja w sprawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych------------------ ( B)2014-02-17
OpisInformacja w sprawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Ustawa przesuwa termin wejścia w zycie dwóch ustaw:
- ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych z dnia 1 lipca 2013r. Na 1 stycznia 2015r.
- ustawy z dnia 24 wrzesnia 2010r. O ewidencji ludności z dnia 1 stycznia 2013r. Na 1 stycznia 2015r.

Do dnia wejścia w życie wyżej wymienionych ustaw przedłużone zostaje obowiązywanie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jednakże z pewnymi zmianami, które weszły w życie 31 grudnia 2012r.

Wprowadzone zmiany ułatwiają obywatelom realizację obowiązku meldunkowego i polegają na:

  • zniesieniu obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy trwający do 3 miesiecy,

  • zniesienia obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

  • zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy w zakresie kontroli spełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

  • wprowadzeniu możliwości wykonania formalności meldunkowych przez pełnomocnika,

  • wprowadzeniu możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,

  • wydłużeniu z 4 do 30 dni terminuna realizacje obowiązku meldunkowego,

  • zniesieniu sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich, obywateli UE oraz obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej,

  • odstąpieniu od konieczności zgłaszania przy zgłaszaniu obowiązku meldunkowego informacji dotyczacych wykształcenia, obowiązku wojskowego oraz przedkładaniu woskowego dokumentu osobistego,

  • wydłużenie okresu zgłaszania wyjazdów zagranicznych w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czekańska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Zameldowanie na pobyt stały2014_pobyt_stalego.pdf (292595 B)2014-02-17
OpisZameldowanie na pobyt stały

Osoba, przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30-tym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Osoba, która chce się zameldować na pobyt stały musi wypełnić odpowiedni formularz i z wypełnionym drukiem zgłosić się do urzędu osobiście lub przez pełnomocnika wraz z właścicielem budynku mieszkalnego. Właściciel budynku musi przedstawić tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty. Osoba meldowana musi również przedstawić dowód osobisty, ewentualnie zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały jeżeli dokonała wymeldowania. Osoba meldująca się nie musi wymeldowywać się jednak z poprzedniego adresu, bowiem wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu się w nowym miejscu zamieszkania. Osoba małoletnia nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia przy zameldowaniu odpis skrócony aktu urodzenia.
W przypadku zameldowania w nowo wybudowanym budynku należy przestawić zaświadczenie o oddaniu budynku do użytkowania i nadaniu numeru domu.
Po dokonaniu formalności meldunkowych w urzędzie otrzymujemy potwierdzenie zameldowania.
Zgłoszenie urodzenia dziecka w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie na pobyt stały. Dziecko zostaje zameldowane w miejscu zameldowania stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko przebywa. Po upływie tygodnia od daty wpływu aktu urodzenia do urzędu rodzice będą mogli uzyskać w ewidencji ludności informację o nadanym dziecku numerze PESEL.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czekańska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Zameldowanie na pob. Czasowy2014_pobyt_czasowego.pdf (313415 B)2014-02-17
OpisZameldowanie na pob. Czasowy
Postępowanie analogiczne do procedury opisanej powyżej pod hasłem zameldowanie na pobyt stały. Zniesiony został obowiązek zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czekańska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Wymeldowanie z pob. Stałego2014_wymeldo_stalego.pdf (195623 B)2014-02-17
OpisWymeldowanie z pob. Stałego

Wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania się przy zameldowaniu się w nowym miejscu.
Nie wyklucza to jednak możliwości wymeldowania się jeżeli osoba zgłosi się do organu poprzedniego miejsca zamieszkania. Wypełnia wówczas odpowiedni formularz i otrzymuje zaświadczenie o wymeldowaniu, które przedkłada przy zameldowaniu w nowym miejscu zamieszkania.
Zgłoszenie zgonu we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.


Wyjazd za granicę na okres powyżej 6 miesięcy

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesiące jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu organowi najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu, a zgłoszenie powrotu – najpóźniej w 30-tym dniu, licząc od dnia powrotu w organie meldunkowym wypełniając odpowiedni formularz i składając go w urzędzie. Osoba dokonująca wymalowania musi przedstawić dowód osobisty. Jeżeli z jakichś ważnych względów osoba nie może zgłosić się osobiście, to wymeldowania może dokonać przez pełnomocnika, który powinien okazać do wglądu dowód osobisty oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czekańska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Wymeldowanie z pob. czasowego powyżej 3 miesięcy.2014_wymeldo_czasowego.pdf (212486 B)2014-02-17
OpisWymeldowanie z pob. czasowego powyżej 3 miesięcy.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy jest obowiązana wymeldować się w organie gminy najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania może także dokonać w nowym miejscu pobytu stałego, wskazując dotychczasowy adres , z którego ma nastąpić wymeldowanie. Osoba, która chce się wymeldować musi wypełnić odpowiedni formularz i z wypełnionym drukiem zgłosić się do urzędu z dowodem osobistym. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się. Osobie wydaje się zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czekańska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
Obowiązek meldunkowy cudzoziemców 2014_pobyt_czasowego.pdf (313415 B)2014-02-17
OpisObowiązek meldunkowy cudzoziemców

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie.
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące najpóźniej w 20-tym dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec spoza UE, EFTA – stron EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldowana się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy lub ponad 3 miesiące najpóźniej w 4-tym dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt nie przekroczy 14 dni.
Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu.
Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
Obywatel państwa członkowskiego UE i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, albo w przypadku braku za zaświadczenia składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE – ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Powyższe stosuje się do obywateli państw EOG nienależących do UE lub państw niebędących stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz do członków ich rodzin.
Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, z wyjątkiem cudzoziemców mających stałe miejsce pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec, który chce zameldować się na pobyt stały wypełnia odpowiedni formularz i osobiście składa go w organie meldunkowym. Należy przedłożyć paszport i stosowną decyzję o zezwoleniu na pobyt. Razem z osobą meldującą się do urzędu musi zgłosić się właściciel lokalu z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu i z dowodem osobistym.
Organ meldunkowy po dopełnieniu formalności wydaje potwierdzenie zameldowania.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czekańska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «