Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw

Podatki i opłaty lokalne: umarzanie podatków, informacje i zaświadczenia o stanie majątkowym
Wiśniowska SabinaKierownik Referatu
Adrespokój nr 17
Telefon13 44 847 24
E-mailwisniowska@jedlicze.pl
Umorzenia podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości------------------ ( B)2003-07-03
Opis- składamy wniosek w pok. nr 14 lub w sekretariacie Urzędu (wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej). Do wniosku należy dołączyć
dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika, np. zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach podatnika i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, z zakładu pracy, z Urzędu Skarbowego itp.), dokumenty stwierdzające ponoszone koszty (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, na zakup leków itp.)
- pracownik prowadzący sprawę dodatkowo spisuje z podatnikiem protokół ustalający jego sytuację materialno-bytową
- po zgromadzeniu materiału dowodowego i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ podatkowy wydaje decyzję.
Umorzenie podatku od środków transportu2003-07-03
OpisPostępujemy jak w przypadku podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, wniosek skłdamy w pokoju nr 17
IR-1 Informacja o gruntachIR-1.doc (224256 B)2012-01-04
Opis
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanychIN-1.doc (254976 B)2012-01-04
OpisFormularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
IL-1 Informacja o lasachIL-1.doc (141824 B)2012-01-04
OpisFormularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomościDN-1.doc (274432 B)2012-01-04
OpisFormularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej,
z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
DR-1 Deklaracja na podatek rolnyDR-1.doc (389632 B)2012-01-04
OpisFormularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
DL-1 Deklaracja na podatek leśnyDL-1.doc (167424 B)2012-01-04
OpisFormularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami
z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejwniosek_ o_ zwrot_ podatku_akcyzowego.pdf (290703 B)2012-02-23
OpisProducent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
1) od 1 do 28/29 lutego danego roku wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego z okresu od 1 sierpnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku ( a w przypadku wniosków składanych w lutym 2012r. od 1 września 2011r.) do 31 stycznia danego roku,
2) od 1 do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju z okresu od 1 lutego do 31 lipca danego roku.
WNIOSEK O DOPŁATĘ DO ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW W RAMACH POMOCY DE MINIMIS WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMIwnioseko doplatedeminimis.docx (19147 B)2014-04-08
OpisNa podstawie Uchwały Nr LXVI/420/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2014 r. każdy podmiot prowadzący na terenie Gminy Jedlicze działalność gospodarczą na własny rachunek, a więc zarówno osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej może ubiegac się o dopłatę do odprowadzanych ścieków w ramach pomocy de minimis. Wyłączone są jedynie podmioty prowadzące działalność na nieruchomościach zajętych na stacje paliw, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, szczegółowo określone w załączniku nr 3 do w/w Uchwały oraz podmioty określone w §6 Uchwały.
Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku i załączników wskazanych w Uchwale. Do wniosku, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, należy dołączyć: kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP, wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy w tym okresie , informacje o każdej innej pomocy publicznej otrzymanej w stosunku do tych samych kosztów kwalifikowanych , lub oświadczenie o nieuzyskiwaniu żadnej pomocy de minimis we wskazanym wyżej okresie, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacje o posiadanych zaległościach w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych oraz oświadczenie o niepozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej. Do wniosku należy także dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do w/w Uchwały oraz formularz informacji przedstawianej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
Wnioserk o zwrot nadpłatywniosek_o_zwrot_nadplaty.doc (34816 B)2014-04-08
OpisZgodnie z art. 77b. Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty następuje:
1) na wskazany rachunek bankowy podatnika;
2) w gotówce ( w kasie lub przekazem pocztowym).
Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie, a nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «