Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw

Gospodarka Przestrzenna - decyzje o warunkach zabudowy, wypis, i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
Gołębiowska BarbaraSamodzielne stanowisko
AdresJedlicze ul. Rynek 6 pokój nr 5
Telefon(013) 44-847-33
E-mailgolebiowska@jedlicze.pl
Wydawanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.druk_na_wypis_z_planu_26-07-2011.doc (22528 B)2011-11-21
OpisWypis i wyrys z mpzp wydawany jest dla nieruchomości położonych na terenach objętych
obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
W celu uzyskania wypisu i wyrysu o przeznaczeniu w mpzp działki, należy złożyć w tut. urzędzie wniosek, którego druk zamieszczony jest na stronie gminy.
We wniosku wskazujemy:
- dane wnioskodawcy;
- numer ewidencyjny nieruchomości dla której wydawany jest wypis i wyrys oraz jej lokalizacja /obręb geodezyjny/;
- określić cel w jakim uzyskujemy wymieniony dokument;

Uzyskanie wypisu i wyrysu z mpzp w celu budowy budynku mieszkalnego nie podlega opłacie skarbowej. W innych celach opłata skarbowa uzależniona jest od ilości stron wypisu:
- do 5 stron - 30 zł;
- powyżej 5 stron – 50 zł.
wyrysu:
- za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadając stronie formatu A4 -20 zł.
- nie więcej niż 200 zł.

Opracowała Barbara Gołębiowska 26.07.2011r.
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.druk_na_zaswiadczenie_26-07-2011.doc (33792 B)2011-11-21
OpisW celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego składamy w tut. urzędzie wniosek – którego druk zamieszczony jest na stronie gminy.

We wniosku wskazujemy:
- dane wnioskodawcy;
- numer ewidencyjny nieruchomości dla której wydawane jest zaświadczenie oraz jej lokalizacja /obręb geodezyjny/;
- określić cel w jakim uzyskujemy wymieniony dokument;


Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie wynosi 17 zł.

Opracowała Barbara Gołębiowska 26.07.2011 r.
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowywniosek_22_08_2014.doc (99840 B)2014-08-26
OpisZgodnie z art.4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania terenu i warunków zabudowy terenu następuje
w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Chcąc uzyskać możliwość zabudowy należy zwrócić się do tut. urzędu
z wnioskiem ( druk wniosku dostępny na stronie gminy) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, która będzie potrzebna przy wydawaniu pozwolenia na budowę.

W myśl art.61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust.5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art.67 ustawy,
o której mowa w art. 88 ust.1;
5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
ust. 2 . Przepisów ust.1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której ,mowa w art. 88 ust.1.
ust.3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych
i urządzeń infrastruktury technicznej.
ust.4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
ust.5. Warunek, o którym mowa w ust.1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.
ust.6.Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.
ust.7.W rozporządzeniu, o którym mowa w ust.6, należy określić wymagania dotyczące ustalania:
1. linii zabudowy;
2. wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;
3. szerokości elewacji frontowej;
4. wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;
5. geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych;


Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione wówczas składany wniosek o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

We wniosku wskazujemy:
- dane wnioskodawcy;
- opis inwestycji planowanej do realizacji;
- numer ewidencyjny nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja oraz jej lokalizacja /obręb geodezyjny/;
- granice terenu objętego wnioskiem- oznaczone na kopii mapy zasadniczej;
- zapotrzebowanie na wodę, energię i sposób odprowadzania ścieków oraz innych potrzeb
co do infrastruktury technicznej, sposób usuwania nieczystości stałych;
Należy zwrócić się / w miarę potrzeb/ do:
1. Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wydanie warunków przyłącza do wodociągu i kanalizacji.
2. Rejonu Energetyki w Krośnie o wydanie warunków przyłącza energetycznego.
3. Rejonu Gazownictwa w Krośnie o wydanie warunków przyłącza gazowego

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych planowanej inwestycji
/ powierzchnię zabudowy, kubaturę, geometrię dachu : układ połaci dachowych, kąt nachylenia, wysokość kalenicy; ilość kondygnacji/;
-dostęp do drogi publicznej;
- czy i w jaki sposób planowany obiekt będzie wpływał na środowisko / w przypadku budownictwa jednorodzinnego nie jest potrzebne/;

Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy:
1. 2 egz. kserokopii aktualnej mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopii mapy katastralnej w skali 1: 500 lub 1: 1000 obejmującej obszar o promieniu 150m od działki /działek/, na której planowana jest inwestycja – na jednej z nich określić kolorem czerwonym kontur części działki /działek/ dotyczącej lokalizacji projektowanej zabudowy.
2. Szczegółowy wypis z rejestru gruntów dla działki /działek/ na której planowana jest inwestycja.
3. Informację o działkach przyległych do działki /działek/, na której planowana jest inwestycja z podaniem imion, nazwisk oraz adresów ich właścicieli.
4. Kserokopię mapy ewidencyjnej.
5. Dokumenty od gestorów sieci zapewniające o możliwości wykonania uzbrojenia działki /działek/ - woda, kanalizacja sanitarna i energia elektryczna – obowiązkowo, dla pozostałych w miarę potrzeb.

Wymienione wyżej dokumenty wraz z załączonym wnioskiem należy złożyć w tut. urzędzie po uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 107 zł. zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz.U. Nr 225 poz. 1635.
Szczegółowy opis w załączonym wniosku.
Budownictwo mieszkaniowe nie podlega opłacie skarbowej.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Jedlicze
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Barbara Gołębiowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Grzegorz Wieczorek
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «