Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw

Ochrona Środowiska: 1) zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, 2) usunięcie azbestu, 3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 4) ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, 5) prowadzenie schronisk
Ślusarczyk MariuszKierownik
Adrespokój nr 6
Telefon(013) 44 847 13
WNIOSEK o usuwanie drzew i krzewówWniosek o wycinke.doc (41984 B)2003-08-04
OpisZezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wydawane są na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
- tytuł prawny władania nieruchomością
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
- wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy
WNIOSEK o usuwanie odpadów zawierających azbestwniosek_azbest.doc (32768 B)2008-04-07
OpisAzbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. W Polsce czyny te zagrożone są karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. (Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. z 2004 r. Nr 3 z póżn. zm.).

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach.

Sprawdzenie czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska.

Gmina Jedlicze od kilku lat realizuje zadanie utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na jej terenie. Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy, na której znajduje się taki odpad powinien złożyć do tut. urzędu wypełniony wniosek (do pobrania na stronie) z podaniem adresu, miejsca lokalizacji i ilości odpadu. Wywóz i utylizacja tego typu odpadów realizowana jest na koszt Gminy.
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1. Wniosek_-_ odbior_nieczystosci_cieklych.doc (45056 B)2013-07-26
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
- Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
- Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
- Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
- Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
- Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na obszarze Gminy Jedlicze2. Wniosek_-_ochrona_przed_bezdomnymi_zwierzetami.rtf (87183 B)2013-07-26
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wraz z załącznikami:

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane.
4. Umowa o stałej współpracy z weterynarzem.
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Jedlicze3. Wniosek_-_ o_wydanie_zezwolenia_w_zakresie prowadzenia_ schronisk_ dla_ bezdomnych_ zwierzat.doc (38400 B)2013-07-26
OpisWNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Jedlicze

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/ w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części*.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której położone będzie schronisko,
4. Dokument potwierdzający zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku,
5. Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie Gminy Jedlicze 5.Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_utrzymanie_psa_rasy_uznanej_za_agresywna..doc (38912 B)2013-07-26
OpisWymagane dokumenty (załączniki):
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie Gminy Jedlicze i wraz z załącznikami:
1. Metryka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce
2. Dowód zapłaty opłaty z tytułu posiadania psa
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
4. Aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie

Uwagi:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 2003 nr 106 poz. 1002 ze zm.) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Jedlicze 4. Wniosek_ o_ udzielenie zezwolenia_na_prowadzenie_dzialalnosci_w_zakresie_prowadzenia_grzebowisk_i_spalarni_zwlok_zwierzecych..doc (45568 B)2013-07-26
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wraz z załącznikami:
1) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo
2) oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne według załączonego wzoru,
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której położone będzie grzebowisko i spalarnia,
4) dokument potwierdzający prawo do dysponowania chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części oraz piecem do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
5) zezwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych na nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej wnioskiem lub inny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),
6) dokument wskazujący gotowość odbioru odpadów powstałych w wyniku spalania zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie takiej działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z późn. zm.)
7) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościRejestr dzialalnosci regulowanej odpady komunalne.docx (16753 B)2013-09-24
OpisRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jedlicze
Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy JedliczeREJESTR zezwolen dotyczacy oprozniania zbiornikow.docx (17040 B)2013-09-24
OpisRejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Jedlicze
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «