Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw

Geodezja, Gospodarka Nieruchomościami: podziały nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, numeracja nieruchomości
Korzeniowska BarbaraKierownik Referatu
Grzesik CzesławaInspektor
Ślusarczyk MariuszPodinspektor
AdresJedlicze ul. Rynek 6 pokój nr 6,7
Telefon(013) 44 847 12, (013) 44 847 11
Fax(013) 43 52 025
E-mailkorzeniowska@jedlicze.pl
Podziały nieruchomości------------------ ( B)2003-08-04
OpisZakres przedmiotowy podziałów geodezyjnych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.00.46.543). Ugn reguluje podział nieruchomości, które położone są na obszarach w planie przeznaczonych na cele inne niż rolne lub leśne. Natomiast w przypadku, kiedy nieruchomość nie jest objęta planem o tym, czy stosuje się postępowanie podziałowe decyduje, jaki charakter użytku, który został wykazany w ewidencji gruntów i budynków ( art.92 ust.2 Ugn). Ujęcie działki jako rolnej lub leśnej oznacza, że nieruchomość jest, w rozumieniu Ugn , wykorzystywana na cele rolne lub leśne. Za nieruchomości wykorzystywana na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości ( ewidencji gruntów) jako użytki rolne albo grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Od tej zasady Ugn przewiduje dwa wyjątki, nakazując podział nawet nieruchomości rolnych i leśnych w trybie Ugn, jeżeli dokonanie podziału: spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych lub spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Podział taki dopuszczalny jest jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami.Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji burmistrza, zatwierdzającej projekt podziału. Projekt powinien być sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym, podziału można dokonać na wniosek współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć dokumenty:
- stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości / akt własności, wypis z księgi wieczystej, prawomocne postanowienie sądowe /
- wypis z rejestru gruntów
- wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej
- mapę z projektem podziału opracowaną przez uprawnionego geodetę
- pozytywną opinię o zgodności proponowanego podziału
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykaz zmian gruntowych
Dokumenty ( wypis z rejestru gruntów, wypis z księgi wieczystej ) są ważne 3 miesiące.
Rozgraniczenie nieruchomości------------------ ( B)2003-08-04
OpisPostępowanie rozgraniczeniowe wszczyna się na wniosek i koszt właściciela, współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości. Wniosek powinien zawierać :
- opis spornych granic z podaniem właścicieli i numerów działek
- zgodę uprawnionego geodety do wykonania czynności rozgraniczeniowych
- wypis z rejestru gruntów dot. działek podlegających rozgraniczeniu
- dokument potwierdzający prawo własności
Numeracja nieruchomościFormularz_nad_num_2012.doc (47940 B)2012-07-24
OpisNieruchomości zabudowane są oznaczone numerami porządkowymi. W celu nadania numeru porządkowego dla nieruchomości właściciel składa wniosek wraz z załącznikami :
- potwierdzenie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie o zgłoszeniu do użytkowania budynku
- mapę uzupełniającą z inwentaryzacji obiektu i urządzeń technicznych


Opracowała: Barbara Korzeniowska dn. 24.07.2012 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «