Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Załatwianie spraw

Zezwolenia na organizację imprez masowych
Frączek AgnieszkaPodinspektor
AdresJedlicze ul. Rynek 6 pokój nr 22
Telefon(0-13) 44 847 20
------------------ ( B)2003-08-18
OpisDecyzję na wydanie zezwolenia na organizowanie imprez masowych wydaje się na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( tekst jednolity Dz.U. 01.120.1298 z póź. zm).
Organizator imprezy zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, do burmistrza Gminy Jedlicze o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Do wniosku załączyć trzeba:
1) opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
2) opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego,
3) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób,
7) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa),
8) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
10) polisę ubezpieczeniową,
11) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
1a. Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zwraca się do właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego o wyrażenie opinii,
1b. Właściwi miejscowo komendanci powiatowi (miejscy) Policji i Państwowej Straży Pożarnej w celu wydania opinii mogą zażądać od organizatora imprezy masowej dokumentacji
3. Organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących przebieg imprezy.
Burmistrz wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.
1a. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powinno zawierać nazwę organizatora, miejsce jej przeprowadzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, maksymalną liczbę osób, które mogą być obecne, liczbę porządkowych, dane o osobie reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierowniku do spraw bezpieczeństwa) oraz o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących przebieg imprezy.
Jeżeli Burmistrz uzna na podstawie wniosku, że jest to impreza o podwyższonym ryzyku, stwierdza to w zezwoleniu.
2. Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej następuje w razie niespełnienia wymogów, o których mowa w ustawie.
3. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej. Kopię decyzji, niezwłocznie po jej wydaniu, organ wydający przesyła podmiotom wymienionym w ustawie.
4. Odwołanie organizatora imprezy masowej od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.
Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, burmistrz wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.
W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie.

Burmistrz wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Od decyzji burmistrza służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Sporządziła: Marta Gonet dn. 18.08.2003
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «