Urząd Miasta i Gminy Jedlicze

Redagujący: Koordynator Schneider WiolettaWiśniowska SabinaŚlusarczyk MariuszGołębiowska BarbaraŻurek-Majerska MalwinaWajs TomaszWieczorek GrzegorzSajdak EwelinaTrybus MonikaKiełbasa Magdalena.

Strona główna
URZAD GMINY JEDLICZE


Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej 24.02.2014 r.obwieszczenie_24_02_2014.pdf (1212197 B)2014-03-21
OpisNa podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) Państwowa Komisja Wyborcza podała do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 231) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 479e12db331c193e0a09450d38ddeaad.pdf (223448 B)2014-03-21
OpisInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnychab330ba7d8ae8b5bf11e63ba9347e5f6.pdf (129651 B)2014-03-21
OpisInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich...237f8ac3e80b964a76c36baac62a52d7.pdf (189566 B)2014-03-21
OpisInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju...b1b4941617cffd611473e7079333a351.pdf (177489 B)2014-03-21
OpisInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Krośnie w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczychKomunikat_Rejonowej_Komisji_Wyborczej_09042014.pdf (126911 B)2014-04-09
OpisKomunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Krośnie w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczychKomunikat_OKW_sklad_siedziba_dyzury09042014.pdf (2329941 B)2014-04-09
OpisKomunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze obwieszczenieoobwodach-04-2014.pdf (225596 B)2014-04-25
OpisObwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Zaświadczenie o prawie do głosowania------------------ ( B)2014-05-06
OpisZaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinien zawierać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- numer PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim
nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, gdyż w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców,
może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania jeżeli złoży w tej sprawie wniosek konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej
w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.
Głosowanie przez pełnomocnika------------------ ( B)2014-05-06
OpisGłosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  1. całkowitej niezdolności do pracy,

  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

  4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,


a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:


  1. zakładach opieki zdrowotnej,

  2. domach pomocy społecznej,

  3. zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

  4. domach studenckich i ich zespołach,

a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.


Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,

co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie

do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do burmistrza gminy,
w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 10-go dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 maja 2014 r.


Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia        niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku.

ZałącznikiZarządzenie Nr. 94/2014 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5 maja 2014r.20140506142858950.pdf (1068570 B)2014-05-06
OpisZarządzenie Nr. 94/2014 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
Zawiadomienie o możliwości sprawdzenia czy zostało się uwzględnionym w spisie wyborców20140506100459387.pdf (151231 B)2014-05-07
OpisZawiadomienie o możliwości sprawdzenia czy zostało się uwzględnionym w spisie wyborców
Zawiadomienie o możliwości dopisania do spisu wyborców20140506100505095.pdf (190942 B)2014-05-07
OpisZawiadomienie o możliwości dopisania do spisu wyborców
Zawiadomienie o możliwości wpisu do spisu wyborców osób niepełnosprawnych do obwodów Nr 4,6 i 9.20140506100510370.pdf (226512 B)2014-05-07
OpisZawiadomienie o możliwości wpisu do spisu wyborców osób niepełnosprawnych do obwodów Nr 4,6 i 9.
Informacja o godzinach otwarcia Obwodowych Komisji Wyborczych20140523130415125.pdf (178797 B)2014-05-23
OpisInformacja o godzinach otwarcia Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «